menu-icon
close-overlay-icon
loading image
decor image

Uslovi korišćenja

Imajući u vidu široke mogućnosti zloupotrebe koje proizlaze iz upotrebe interneta, molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja internet stranice Predstavništva Richter Gedeon NYRT, pripremljene u svrhu zaštite korisnika u skladu sa važećim zakonskim propisima Republike Srbije. Pod pojmom korisnika podrazumeva se opšta i stručna javnost koja pristupa internet stranicama Predstavništva Richter Gedeon NYRT. Tekst u nastavku se odnosi na zaštitu privatnosti, odricanje od odgovornosti, zaštitu autorskih prava, prava i obaveza korisnika, tačnosti informacija, veza i odnosa sa drugim sadržajem.

Pravna izjava

Korišćenjem internet stranice Predstavništva Richter Gedeon NYRT, korisnik prihvata sve rizike koji mogu da nastanu njenim korišćenjem i prihvata da koristi njen sadržaj za vlastitu upotrebu. Internet stranica služi za davanje informacija promotivnog karaktera o proizvodima kompanije, zatim opštih stručnih informacija od uzajamne važnosti u saradnji, o matičnoj kompaniji Predstavništva Richter Gedeon NYRT, kao i o njenim aktivnostima. Predstavništvo Richter Gedeon NYRT nastoji da predmetne informacije budu tačne, proverljive i u dovoljnoj meri potpune. Predstavništvo Richter Gedeon NYRT zadržava pravo da izmeni ili ukloni bilo koju informaciju ili sadržaje prikazane na internet prezentaciji, u bilo koje vreme, po sopstvenom izboru i bez prethodnog obaveštenja. Richter Gedeon NYRT ne može snositi bilo kakvu odgovornost u vezi sa štetom nastalom usled ažuriranja predmetnih informacija i sadržaja internet stranice. Richter Gedeon NYRT ne može snositi bilo kakvu odgovornost u vezi sa štetom nastalom zloupotrebom internet stranice od strane korisnika i/ili od strane trećeg lica, bilo implicitno ili eksplicitno u tom smislu. Kompanija Richter Gedeon NYRT neće snositi ni bilo kakvu odgovornost u pogledu eventualnih oštećenja računarske opreme korisnika, kao i u slučaju izloženosti bilo kakvoj vrsti malicioznog softvera koji mogu nastati za vreme korišćenja internet stranice. Na korisniku internet stranice je odgovornost i obaveza da obezbedi računar u cilju zaštite od malicioznog softvera.

Imajući u vidu zakonom propisane razlike u načinu oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva opštoj i stručnoj javnosti, internet stranice Predstavništva Richter Gedeon NYRT prilagođene su odredbama Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima i Pravilniku o načinu oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva. Određeni sadržaji i informacije o proizvodima na internet stranicama Predstavništva Richter Gedeon NYRT namenjeni su jedino i isključivo stručnoj javnosti u skladu sa navedenim propisima i kao takvi će biti označeni adekvatnim upozorenjem. Sa tim u vezi, kompanija Richter Gedeon NYRT ne može snositi bilo kakvu odgovornost u vezi sa štetom nastalom korišćenjem sadržaja i informacija namenjenih stručnoj javnosti suprotno ovim Uslovima korišćenja.

Sadržaju i informacijama promotivnog karaktera na internet stranicama Predstavništva Richter Gedeon NYRT koji nisu namenjeni stručnoj javnosti, opšta javnost može slobodno pristupiti. Predmetni sadržaji i zdravstvene informacije prikazani su jedino i isključivo u informativne i edukativne svrhe i ne mogu zameniti razgovor sa lekarom ili farmaceutom. Korisnik je dužan da pre upotrebe detaljno prouči uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, odnosno medicinsko sredstvo korisnik je dužan da se posavetuje sa lekarom, ili farmaceutom.

Informacije prikazane na internet prezentaciji kompanije Richter Gedeon NYRT ne sadrže ponudu ili podstrekivanje u vezi sa bilo kakvom kupovinom ili trgovanjem. Investitori se ne smeju oslanjati na ove informacije prilikom donošenja odluke o investiranju.

Odnos sa drugim sadržajem

Internet stranica kompanije Richter Gedeon NYRT može sadržati linkove za druge internet sadržaje. Predmetni linkovi se objavljuju sa dobrim namerama i kompanija Richter Gedeon NYRT ne može biti odgovorna ni za kakve sadržaje koji se nalaze izvan njenog domena. Internet stranica može sadržati dokumente, podatke i informacije napravljene ili objavljene od strane trećih lica, koje će se, kada god je to moguće, kao takvi i označiti. Richter Gedeon NYRT nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama, te se shodno navedenom odriče svake odgovornosti, naročito odgovornosti vezane za tačnost, ažurnost i potpunost sadržaja na internet stranicama napravljenim od strane trećih lica.

Zaštita autorskih prava

Sve informacije, grafički prikazi, vizuelna i dizajnerska rešenja, fajlovi, prilozi i nazivi proizvoda na internet stranici kompanije Richter Gedeon NYRT zaštićeni su kao autorska dela ili kao predmeti prava industrijske svojine. Sva imena proizvoda kompanije Richter Gedeon NYRT i druga obeležja propisno obeležena, zaštićena su Zakonom o žigovima. Svaku njihovu protivzakonitu upotrebu kompanija Richter Gedeon NYRT će tretirati kao povredu svojih prava i preduzeće sve zakonom raspoložive mere sankcionisanja lica koja vrše takvu povredu. Kompanija Richter Gedeon NYRT ima neotuđivo pravo da menja autorske sadržaje u svom vlasništvu po sopstvenom nahođenju.

Izjava o zaštiti privatnosti

Predstavništvo Richter Gedeon NYRT neće pružiti informacije o korisnicima internet stranice trećim licima bez neposrednog odobrenja korisnika ili na osnovu zakonom propisanih obaveza. Sa tim u vezi, Predstavništvo Richter Gedeon NYRT nastoji da zaštiti informacije o korisnicima internet stranice na način koji onemogućava dostupnost trećim licima, ali nije i ne može biti odgovoran za informacije do kojih treća lica dođu na nezakonit način. Richter Gedeon NYRT poštuje privatnost korisnika internet stranice, te će prikupljati podatke o identitetu osoba (ime, prezime, datum rođenja, adresa, broj telefona, e-mail adresa itd.) samo kada su ustupljeni dobrovoljno i uz neposrednu saglasnost korisnika. Korisnik internet stranice je saglasan da se podaci o identitetu korisnika, korišćenju i upotrebi internet stranice koriste jedino i isključivo zarad interne statistike i analitike u vezi sa korporativnim poslovanjem kompanije Richter Gedeon NYRT, kao i u cilju poboljšanja sadržaja informacija, sve u skladu sa važećim zakonskim propisima Republike Srbije.

Pored informacija koje korisnik obezbedi, Kompanija Richter Gedeon NYRT može prikupiti i informacije u toku posete korisnika internet stranici putem alatki za automatsko prikupljanje podataka, koje uključuju veb monitore, kolačiće i ugrađene veb veze. Ove alatke prikupljaju određene informacije o saobraćaju koje pregledač korisnika šalje na internet stranici, na primer tip pregledača i jezik, vremena pristupa i adresu veb lokacije sa koje je korisnik pristupio. Predmetne alatke takođe mogu da prikupe informacije o adresi internet protokola (IP), jedinstvenom identifikatoru uređaja i ponašanju u vezi sa putanjom biranja (tj. stranice koje korisnik poseti, veze na koje je korisnik kliknuo i druge radnje koje se preduzimaju u vezi sa Richter Gedeon NYRT internet prezentacijom). Tehnologije koje se koriste za praćenje internet saobraćaja ne generišu automatski lične podatke na osnovu kojih bi korisnik mogao da bude identifikovan. Korisnik može biti identifikovan jedino u slučaju da dobrovoljno pruži određene podatke.

Internet stranice kompanije Richter Gedeon NYRT namenjene su jedino i isključivo korisniku. Richter Gedeon NYRT nije i ne može biti odgovoran za dalje kretanje elektronskog materijala i informacija prikazanih na internet stranici mimo lica kojima je prvobitno namenjen. Lični podaci trećih lica koja bi primila prosleđeni materijal i informacije od lica kojima je isti prvobitno namenjen ne mogu, i nikada neće biti korišćeni od strane Predstavništva Richter Gedeon NYRT niti treće strane, izuzev u slučaju njihovog neposrednog pisanog pristanka ili u drugim slučajevima propisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Predstavništvo Richter Gedeon NYRT kao organizacioni deo matične kompanije Richter Gedeon NYRT zadržava pravo da prikupljene podatke korisnika internet stranica prenese u baze podataka matične kompanije pod uslovima predviđenim važećim zakonskim propisima i u skladu sa Konvencijom o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope.

Predstavništvo Richter Gedeon NYRT ne prikuplja podatke od osoba mlađih od 15 godina i internet stranice kompanije Richter Gedeon NYRT nisu namenjene osobama mlađim od navedenog uzrasta. Podaci koje osobe mlađe od 15 godina ostave na internet stranici kompanije Richter Gedeon NYRT neće i ne mogu biti korišćeni ni pod kakvim uslovima.

Izmene i dopune uslova korišćenja

Predstavništvo kompanije Richter Gedeon Nyrt. zadržava pravo revizije sadržaja ovog dokumenta u bilo kom trenutku. Bilo kakve promene ovog dokumenta će biti automatski prikazane u samom dokumentu na zvaničnoj internet prezentaciji kompanije.